Condicions

Confirmació de reserves

 • Les reserves sol·licitades a través de la nostra Web, queden subjectes a la confirmació per la nostra banda. Aquesta confirmació és enviada a l'adreça de correu electrònic facilitada pel client al moment de realitzar la sol·licitud.
 • Els models de cotxes mostrats en la nostra Web són a manera d'exemple i poden ser canviats per uns altres de similars característiques. Mai garantim una marca, color, model o tipus de combustible.
 • Les devolucions fora d'hora d'oficina són possibles sota prèvia autorització. L'arrendatari és responsable del cotxe en tot moment, fins i tot en deixar-ho fora d'aquest horari.
 • Els cotxes no poden ser trets fora de la illa en cap concepte.
 • Una vegada iniciat el lloguer, solament s'efectuen devolucions per raons de força major, per exemple, defunció d’un familiar en primer grau.
 • La durada màxima per reserva és de 30 dies

Edat del conductor

 • L'edat mínima requerida és de 19 anys complerts i amb permís de conduir d'almenys 1 anys d'antiguitat.
 • Per a conductors menors de 25 anys s'aplica un càrrec per conductor jove de 7€ per día amb un mínim de 25.00€ per lloguer. 

Que inclou el preu

 • Quilometratge il-limitat.
 • IVA
 • Assegurança obligatòria amb responsabilitat civil il·limitada i taxes locals
 • Assegurança a tot risc amb franquícia, aquestes es detallen a continuació: 

Franquícies

 • Grups A-B-C-CA-CE- = 800,00 iva inclos (per cotxe)
 • Grups D-DA-DE-E-EA-EE = 875,00 iva inclos (per cotxe)
 • Grups F-FA-G-H-HA-JA-KA-LA-R-RA = 1168,00 iva inclos (per cotxe)
 • Grup Z-ZE-ZA = 1450,00 iva inclos (per cotxe)

Cobertures opcionals per cobrir la franquícia

 • SCDW: Si vols gaudir de la teva estada a Menorca sense preocupacions, et recomanem la cobertura total de la franquícia (SCDW) franquícia "0". Preu 16,95 euros per dia, inclou la cobertura SRC a més dels danys en baixos, estreps, rodes, vidres i retrovisors i danys a l'embragatge. En el cas dels cotxes de 9 places l'assegurança és de 25 euros per dia.
 • Els clients que no prenguin cap assegurança estan obligats a deixar un dipòsit mitjançant targeta de crèdit (només s'accepten Visa i Mastercard) per el import de la franquícia.
 • En cas de no contractar la nostra assegurança a tot risc, no estan coberts els desperfectes derivats de catàstrofes ambientals tals com granissades i altres fenòmens atmosfèrics. Els desperfectes causats seran carregats de l'import de la franquícia.


Cap assegurança cobreix el següent

 • Danys causats per conducció temerària o sota els efectes de l'alcohol o altres drogues.
 • Multes, sancions de tràfic. 
 • Danys causats a l'interior del vehicle
 • Objectes faltants del vehícle com safates, triangles o altres accesoris.  
 • L'emplenat erroni del tipus de combustible o la pèrdua o trencament de claus.
 • Asistència a carretera en cas de que els vehicles elèctrics quedin aturats per falta de bateria.
 • En cas dels vehícles eléctrics: Cap assegurança cobreix el robament, perdua o trencament de l'endoll de càrrega. 
 • En cas dels vehicles descapotables: Cap assegurança cobreix danys a la capota o lluna posterior del cotxe. El client es fa càrrec del cost total de la reparació.

Mètode de pagament

 • La forma de pagament es realitza amb targeta de crèdit (tan sols són acceptades VISA i MASTERCARD). La targeta de crèdit amb la qual s'efectuarà el pagament ha de pertànyer al conductor principal.
 • Es poden acceptar pagaments amb targeta de dèbit i efectiu sempre que prenguin el SCDW. 

Cancel·lacions, "No Shows" i canvis en la reserva

Cancel·lacions: reserves pagades inicialment en la seva totalitat

 • A causa de la situació actual del COVID-19 es podràn fer cancelacións amb una antelació mínima de 3 hores abans de la data i hora de entrega de el vehicle. Es retornarà l'import total pagat. 
 • Si no retira el vehicle en la data i hora acordades, i / o no pot facilitar-nos la documentació necessària, i / o no posseeix una targeta de crèdit amb fons suficients, ens reservarem el dret de no lliurar-li el vehicle. Si és aquest el cas: Ens comprometem a tornar-li el import abonat menys el cost equivalent a 2 dia de lloguer


No Show
Es considera "No show" quan:

 • voleu cancel·lar la reserva però no ens informa abans de la data d'inici del lloguer, o
 • no retira el vehicle en la data i l'hora acordades, o
 • no pot proporcionar-nos la documentació necessària per poder retirar el vehicle, o
 • no disposa d'una targeta de crèdit amb fons suficients a nom del conductor principal.
 • En aquests casos es cobraran el cost equivalent a 2 dies de lloguer.

Reservat el dret de no lliurar el vehicle a un client si aquest no arriba a l'hora establerta en la seva reserva, tot i que posseeixi tota la documentació necessària i una targeta de crèdit amb fons suficients per deixar el dipòsit de seguretat. En aquest cas, i llevat que la reserva hagi estat cancel · lada amb anterioritat, al client se li cobraran el cost equivalent a 2 dies de lloguer.

Modificar una reserva
Pot modificar la seva reserva en línia, de forma totalment gratuïta, en qualsevol moment abans de l'inici del lloguer. Si desitja modificar algun aspecte que pugui afectar el preu del lloguer (per exemple, el lloc de recollida / devolució, el tipus de vehicle o la durada del lloguer), se li cobrarà segons el preu publicat, que pot ser diferent del que va pagar inicialment .
Us recomanem que us poseu en contacte mitjançant via telefònica si ha de recollir el vehicle en menys de 48 hores i desitja modificar la seva reserva.
Important: els nostres preus es basen tenint en compte la data i l'hora de recollida i de devolució establertes en la seva reserva. Si torna el vehicle abans o el retira més tard de l'hora establerta, no farem cap reemborsament per la part corresponent a les hores no utilitzades.

Lliurament (recollida del cotxe)

 • Al pàrquing de l'aeroport els esperarà el nostre Autobús de Cortesia que els traslladarà a les nostres oficines. Aquest servei és permanent pel que tot just ha temps d'espera.
 • L'horari de l'autobús de cortesia és de 07: 00h a 22: 00h (per devolucions de maig a octubre de 6.00h a 22.00h).
 • Es realitzen lliuraments y devolucions fora hores a  l’Aeroport i sempre que el client faciliti el nombre de vol. Recollides i devolucions entre les 22.00h i les 7.00h es considera fora d'hora, aplicant-se un càrrec de 35,00€ per aquest servei.
 • Els lliuraments en el Port de Maó i/o en el Port de Ciutadella tan sols es realitzen per a passatgers que arriben amb vaixell de línia regular. Aquest servei té un cost de 35,00€. És necessari el telèfon mòbil del client. 

Devolució del cotxe

 • Per a la devolució del cotxe, els clients només hauran d'aparcar el vehicle fora de les nostres oficines on un servei de Shuttle els portarà ràpidament a l'aeroport.
 • El vehicle es retornarà en la mateixa oficina en què es va fer el lliurament i a l'hora pactada en el contracte.
 • Oferim un temps de cortesia de demora de 59 minuts, desde l'hora establerta en el contracte de lloguer.  Passat aquest temps es factura un dia més.
 • La devolució del cotxe en una oficina diferent a la qual es va recollir, és possible amb un càrrec addicional de 50,00€. Per a lloguers de 7 dies o més és gratuït.
 • Una vegada iniciat el lloguer no s'efectuen devolucions, excepte per causa de força major (defunció familiar en primer grau).

Política de Combustibles 

 • Els nostres preus no inclouen el combustible.
 • Els cotxes es lliuren PLENS de combustible i se'ls hi cobrarà l'import del depòsit a la recollida del vehícle. A la devolció del vehicle, si el retorna ple, se li retornarà el disposit o sino la part proporcional.
 • Per favor, tingui en compte que per raons de logística els preus de la betzina poden ser superiors a la disponible localment.

Vehícles elèctrics

 • Els vehícles s'han de tornar al mateix nivell de càrrega que tenia en el moment de recollir-lo. En cas de tornar-lo amb menys nivell, es cobrarà la diferència. 
 • L'import per la càrrega completa oscil.larà entre 9€ i 19€, depenent de la capacitat de la bateroa del vehícle, 

Serveis Extres

 • Cadires i Elevadors: 7.00€ (IVA inclòs) per dia cadascuna, amb un màxim de 50.00€ per lloguer.
 • Càrrec fora hores: 35.00€ (IVA inclòs), tan sols per a l'Aeroport des de les 22:00h.
 • Conductor addicional: 5.00€ per dia, màxim 50.00€ per conductor.
 • Devolució en Oficina diferent: 50.00 € (IVA inclòs) 
 • Cobertura Total “Franquícia” (*SCDW): 16.95€ (IVA inclòs), màxim 250€ per cada 30 dies de lloguer. En el cas dels cotxes de 9 places el preu es de 25€ per dia sense màxim.
 • Conductor jove: 7€ per día amb un mínim de 25.00€ per lloguer (menors de 25 anys, majors de 19).
 • Despeses Gestió de Danys: 50.00€ per gestió.
 • Despeses Gestió Multes: 25.00€ per gestió. Aquesta taxa es cobrarà en cas de rebre una multa de trànsit durant el seu lloguer, com ara multes per excés de velocitat o d'estacionament. Tingueu en compte que aquesta taxa no paga l'import de la multa
 • Servei de lliurament en hotels i ports: 35,00€ IVA inclòs ( recollida i devolució)

Confirmación de reservas

 • Las reservas solicitadas a través de nuestra web, quedan sujetas a la confirmación por nuestra parte. Dicha confirmación es enviada a la dirección de correo electrónico facilitada por el cliente al momento de realizar la solicitud.
 • Los modelos de coches mostrados en nuestra Web son a modo de ejemplo y pueden ser cambiados por otros de similares características. Nunca garantizamos una marca, color, modelo o tipo de combustible.
 • Las devoluciones fuera de hora de oficina son posibles bajo previa autorización. El arrendatario es responsable del coche en todo momento, incluso al dejarlo fuera de este horario.
 • Los coches no pueden ser sacados fuera de la isla bajo ningún concepto.
 • Una vez iniciado el alquiler, solamente se efectúan devoluciones por razones de fuerza mayor, por ejemplo, fallecimiento del familiar en primer grado.
 • La duración máxima por reserva es de 30 días.

Edad del conductor

 • La edad mínima requerida es de 19 años cumplidos y con permiso de conducir de al menos 1 año de antigüedad.
 • Para conductores menores de 25 años se aplica un cargo por conductor joven de 7€ por día, con un mínimo de 25.00€ por alquiler.

Qué incluye el precio

 • Kilometraje ilimitado (UM)
 • IVA
 • Cobertura total sin franquicia (SCDW).
 • Conductor adicional gratuito

No incluye:

 • Daños causados por conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol u otras drogas.
 • Multas/sanciones de tráfico.   
 • Ningún seguro cubre los daños ocasionados en el interior del vehículo
 • Los faltantes del coche como por ejemplo bandeja del maletero, triángulo u otros accesorios.
 • El rellenado erróneo del tipo de combustible o la pérdida/rotura de llaves. 
 • En el caso de vehículos eléctricos: Ningún seguro cubre la asistencia en carretera (en caso de que el vehículo se quede sin barería) ni cubre la perdida, rotura o robo del cable de carga.
 • En el caso de los vehículos descapotables: Ningún seguro cubre rotura de capota ni luna trasera. El cliente se hace cargo del coste total de la reparación.

Métodos de pago

 • Tarjeta de crédito o débito VISA y MASTERCARD

Cancelaciones, "No Shows" y cambios en la reserva

Cancelaciones: reservas pagadas inicialmente en su totalidad

 • Las cancelaciones serán gratuitas hasta 3 horas antes de la fecha y hora de entrega del vehículo. Será reembolsado el importe total de la reserva. 
 • Si no retira el vehículo en la fecha y hora acordadas, y/o no puede facilitarnos la documentación necesaria, y/o no posee una tarjeta de crédito con fondos suficientes, nos reservaremos el derecho de no entregarle el vehículo. De ser ese el caso: Nos comprometemos a devolverle el importe abonado menos el coste equivalente a 2 días de alquiler

No Show

Se considera "No show" cuando:

 • Desea cancelar la reserva, pero no nos informa antes de la fecha de inicio del alquiler.
 • No retira el vehículo en la fecha y la hora acordadas.
 • No puede proporcionarnos la documentación necesaria para poder retirar el vehículo.

En estos casos se cobrarán el coste equivalente a 2 días de alquiler.

Nos reservamos el derecho de no entregar el vehículo a un cliente si este no llega a la hora establecida en su reserva, a pesar de que posea toda la documentación necesaria. En tal caso, y a menos que la reserva haya sido cancelada con anterioridad, se cobrará el coste equivalente a 2 días de alquiler.

Modificar una reserva

Le recomendamos que se ponga en contacto mediante vía telefónica o email si desea modificar su reserva. Si desea modificar algún aspecto que pueda afectar al precio del alquiler (por ejemplo, el lugar de recogida/devolución, el tipo de vehículo o la duración del alquiler), se le cobrará según el precio publicado, que puede ser distinto al que pagó inicialmente.

Nuestros precios se establecen teniendo en cuenta la fecha y la hora de recogida y de devolución establecidas en su reserva. Si devuelve el vehículo antes o lo retira más tarde de la hora establecida, no efectuaremos ningún reembolso por la parte correspondiente a las horas no utilizadas.

Entrega (recogida del coche)

 • En el Punto de encuentro del parking público del aeropuerto les esperará nuestro Autobús de Cortesía que les trasladará a nuestras oficinas. Este servicio es permanente por lo que apenas existen tiempos de espera.
 • El horario del autobús de cortesía en el Aeropuerto de Menorca es de 07.00h a 22.00h (para devoluciones de mayo a octubre 6.00h a 22.00h). Se realizan entregas y devoluciones fuera de horas en Aeropuerto, siempre que el cliente facilite el número de vuelo, a partir de las 22h. Se aplicará un cargo de 35,00€ por este servicio.

Recogida (devolución del coche)

 • Para la devolución del coche, los clientes sólo tendrán que aparcar el vehículo fuera de nuestras oficinas donde un servicio de Shuttle les llevará rápidamente al aeropuerto.
 • El vehículo se devolverá en la misma oficina en que se hizo la entrega y a la hora pactada en el contrato.
 • Ofrecemos un tiempo de cortesía de demora de 59 minutos, desde la hora de recogida pactada en el contrato. Pasado este tiempo se factura un día más.
 • La devolución del coche en una oficina diferente a la cual se recogió, es posible con un cargo adicional de 50,00€ .
 • Una vez iniciado el alquiler no se efectúan devoluciones, excepto por causa de fuerza mayor (fallecimiento familiar en primer grado). 

Política de Combustible

 • Nuestros precios no incluyen el combustible.
 • Los coches se entregan LLENOS de combustible. Sólo se cobrará el combustible faltante en caso de que no se devuelva el vehículo repostado al mismo nivel al que se entregó.
 • Por favor, tenga en cuenta que por razones de logística le podrán cobrar el combustible a una tarifa mayor a la disponible localmente.

Vehículos eléctricos:

 • Los vehículos deberán devolverse al mismo nivel de carga que tenía en el momento de entregarselo. De lo contrario se le cobrará la carga faltante. 
 • El importe por la carga completa oscilará entre los 9€ y los 19€, dependiendo de la capacidad de la batería del vehículo. 

Servicios Extra

 • Sillas y Elevadores: 7.00€ (IVA incluido) por día cada una, con un máximo de 50.00€ por alquiler.
 • Cargo fuera horas: 35.00€ (IVA incluido), solo para el Aeropuerto desde las 22:00h.
 • Drop Off (devolución en oficina diferente): 50.00€ (IVA incluido).
 • Conductor joven: 7€ por día con un mínimo de 25.00€ por alquiler (menores de 25 años, mayores de 19).
 • Gastos Gestión Multas: 25.00€ por gestión. Esta tasa se cobrará en caso de recibir una multa de tráfico durante su alquiler. Tenga en cuenta que esta tasa no paga el importe de la multa.

Confirmació de reserves

 • Les reserves sol·licitades a través de la nostra Web, queden subjectes a la confirmació per la nostra banda. Aquesta confirmació és enviada a l'adreça de correu electrònic facilitada pel client al moment de realitzar la sol·licitud.
 • Els models de cotxes mostrats en la nostra Web són a manera d'exemple i poden ser canviats per uns altres de similars característiques. Mai garantim una marca, color, model o tipus de combustible.
 • Les devolucions fora d'hora d'oficina són possibles sota prèvia autorització. L'arrendatari és responsable del cotxe en tot moment, fins i tot en deixar-ho fora d'aquest horari.
 • Els cotxes no poden ser trets fora de la illa en cap concepte.
 • Una vegada iniciat el lloguer, solament s'efectuen devolucions per raons de força major, per exemple, defunció d’un familiar en primer grau.
 • La durada màxima per reserva és de 30 dies

Edat del conductor

 • L'edat mínima requerida és de 19 anys complerts i amb permís de conduir d'almenys 1 anys d'antiguitat.
 • Per a conductors menors de 25 anys s'aplica un càrrec per conductor jove de 7€ per día amb un mínim de 25.00€ per lloguer. 

Que inclou el preu

 • Quilometratge il-limitat.
 • IVA
 • Servei d'entrega express a l'aeroport
 • Servei de recollida express a l'aeroport 
 • Assegurança a tot risc (SCDW): Franquícia "0". Aquesta assegurança cobreix els danys produïts en la xapa del cotxe,danys en baixos, estreps, rodes, vidres, retrovisors i danys a l'embragatge. 
 • Política de combustible = Plè- plè 
 • Conductor addicional gratuity

Cap assegurança cobreix el següent

 • Danys causats per conducció temerària o sota els efectes de l'alcohol o altres drogues.
 • Multes, sancions de tràfic. 
 • Danys causats a l'interior del vehicle
 • Els que faltants del cotxe com per exemple safates, triangles o altres accesoris.
 • El repostatge erroni del combustible o la pèrdua o trencament de claus. 
 • En cas dels vehícles elèctrics: No inclou l'asistència en carretera en cas de que els vehícles elèctric quedin aturats per no tenir bateria, ni tampoc inclou la perdua, trencament o robament de l'endoll de càrrega. 
 • En cas dels vehicles descapotables: Cap assegurança cobreix danys a la capota o lluna posterior del cotxe. El client es fa càrrec del cost total de la reparació.

Mètode de pagament

 • La forma de pagament es realitza amb targeta de crèdit o dèbit (tan sols són acceptades VISA i MASTERCARD).

Cancel·lacions, "No Shows" i canvis en la reserva

Cancel·lacions: reserves pagades inicialment en la seva totalitat

 • Las cancelacions seràn gratuites fins a 3 hores abans de la data i hora del lliurament del vehicle. Serà retornat l'import total de la reserva. 
 • Si no retira el vehicle en la data i hora acordades, i / o no pot facilitar-nos la documentació necessària, i / o no posseeix una targeta de crèdit amb fons suficients, ens reservarem el dret de no lliurar-li el vehicle. Si és aquest el cas: Ens comprometem a tornar-li el import abonat menys el cost equivalent a 2 dia de lloguer

No Show
Es considera "No show" quan:

voleu cancel·lar la reserva però no ens informa al menys 3 hores abans de la data d'inici del lloguer, o
no retira el vehicle en la data i l'hora acordades, o
no pot proporcionar-nos la documentació necessària per poder retirar el vehicle, o
no disposa d'una targeta de crèdit amb fons suficients a nom del conductor principal.
En aquests casos es cobraran el cost equivalent a 2 dies de lloguer.

Reservat el dret de no lliurar el vehicle a un client si aquest no arriba a l'hora establerta en la seva reserva, tot i que posseeixi tota la documentació necessària i una targeta de crèdit amb fons suficients per deixar el dipòsit de seguretat. En aquest cas, i llevat que la reserva hagi estat cancel · lada amb anterioritat, al client se li cobraran el cost equivalent a 2 dies de lloguer.

Modificar una reserva
Pot modificar la seva reserva en línia, de forma totalment gratuïta, en qualsevol moment abans de l'inici del lloguer. Si desitja modificar algun aspecte que pugui afectar el preu del lloguer (per exemple, el lloc de recollida / devolució, el tipus de vehicle o la durada del lloguer), se li cobrarà segons el preu publicat, que pot ser diferent del que va pagar inicialment .
Us recomanem que us poseu en contacte mitjançant via telefònica si ha de recollir el vehicle en menys de 48 hores i desitja modificar la seva reserva.
Important: els nostres preus s'estableixen tenint en compte la data i l'hora de recollida i de devolució establertes en la seva reserva. Si torna el vehicle abans o el retira més tard de l'hora establerta, no farem cap reemborsament per la part corresponent a les hores no utilitzades.

Lliurament (recollida del cotxe)

 • Personal de Ownerscars l'estarà esperant al pàrquing davant de la terminal d'arribades (passant la màquina de tiquets) on li faran el lliurament del cotxe.
 • El personal de Ownerscars ubicat en el punt de lliurament tindrà el contracte preparat i vostè només haurà de signar. A continuació se li proporcionarà el tiquet del pàrquing i la clau del cotxe. Cal destacar que el cost del pàrquing serà cobert per Ownerscars i el client tindrà 20 minuts per sortir-ne sense cap cost addicional.
 • A l'Aeroport de Menorca l'horari és de 07.00h a 22.00h.
 • Es realitzen lliuraments y devolucions fora hores a  l’Aeroport i sempre que el client faciliti el nombre de vol. Recollides i devolucions passades les 22.00h es considera fora d'hora, aplicant-se un càrrec de 35,00€ per aquest servei.
 • Els lliuraments en el Port de Maó i/o en el Port de Ciutadella tan sols es realitzen per a passatgers que arriben amb vaixell de línia regular. Aquest servei té un cost de 35,00€. És necessari el telèfon mòbil del client. 

Devolució del cotxe

Vostè simplement ha de tornar el cotxe a la mateixa zona de pàrquing on l'ha recollit.  Com els clients han de tornar el cotxe ple de combustible només han de lliurar la clau a dintre del cotxe, al parasol, i anar-se'n (deixan't el cotxe obert)

 • El vehicle es retornarà en la mateixa oficina en què es va fer el lliurament i a l'hora pactada en el contracte.
 • Oferim un temps de cortesia de 59 minuts, a partir de l'hora de recollida del contracte. Passat aquest temps es factura un dia més.
 • La devolució del cotxe en una oficina diferent a la qual es va recollir, és possible amb un càrrec addicional de 50,00€. Per a lloguers de 7 dies o més és gratuït.
 • Disposem de pàrquing privat per a les devolucions a l'Aeroport de Menorca.
 • Una vegada iniciat el lloguer no s'efectuen devolucions, excepte per causa de força major (defunció familiar en primer grau).

Política de Combustibles 

 • Els nostres preus no inclouen el combustible.
 • Els cotxes es lliuren PLENS de combustible. Només es cobrarà el combustible faltant en cas de no retornar el vehícle com s'ha entregat. 
 • Per favor, tingui en compte que per raons de logística els preus de la betzina poden ser superiors a la disponible localment.

Vehícles elèctrics

 • Els vehícles s'han de tornar al mateix nivell de càrrega que tenia en el moment de recollir-lo. En cas de tornar-lo amb menys nivell, es cobrarà la diferència. 
 • L'import per la càrrega completa oscil.larà entre 9€ i 19€, depenent de la capacitat de la bateroa del vehícle.

Geolocalització dels vehicles

Els vehicles poden ser geolocalitzats en temps real per part d'Owners Cars en qualsevol moment. Al moment de formar els termes i condicions del contracte el client afirma estar informat i que consenteix aquesta geolocalització.

Serveis Extres

 • Cadires i Elevadors: 7.00€ (IVA inclòs) per dia cadascuna, amb un màxim de 50.00€ per lloguer.
 • Càrrec fora hores: 35.00€ (IVA inclòs), tan sols per a l'Aeroport des de les 22:00h.
 • Devolució en Oficina diferent: 50.00 € (IVA inclòs) 
 • Conductor jove: 7€ per día amb un mínim de 25.00€ per lloguer (menors de 25 anys, majors de 19)
 • Despeses Gestió de Danys: 50.00€ per gestió.
 • Despeses Gestió Multes: 25.00€ per gestió. Aquesta taxa es cobrarà en cas de rebre una multa de trànsit durant el seu lloguer, com ara multes per excés de velocitat o d'estacionament. Tingueu en compte que aquesta taxa no paga l'import de la multa
 • Servei de lliurament en hotels i ports: 35,00€ IVA inclòs ( recollida i devolució)
 • Despeses de Gestió d'autorització targeta de crèdit de tercers: 10,00 € per lloguer.